Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

14:34
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

May 23 2019

09:07
6566 f32b 500
Reposted fromhare hare vianutt nutt

May 20 2019

10:02
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse viaavooid avooid
10:01
8298 a101 500
Fan Ho „Approaching shadow”, 2018
Reposted fromdippi dippi viaavooid avooid
08:04
4005 162b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viablackheartgirl blackheartgirl
07:52
3831 9087 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianutt nutt

May 17 2019

10:15
1054 f984 500
Reposted fromsavatage savatage vialekkaprzesada lekkaprzesada

May 11 2019

00:19
3364 7029 500
Reposted fromhormeza hormeza viawishyouwerehere wishyouwerehere
00:18
9907 8fac 500
00:17
6046 fccb 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

May 10 2019

18:26
6975 eb2c 500
Reposted fromcontigo contigo vianutt nutt
08:31
0800 f646 500
Reposted fromniente niente viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax

May 07 2019

19:42
9617 a36d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
19:42
9594 b9e6
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
13:22
Duszę można zniszczyć na trzy sposoby: tym co inni robią tobie; tym co pod naciskiem innych robisz sobie sam; i tym co, robisz sobie sam z własnej woli.
— Julian Barnes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
05:55
1777 adbd 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada
05:55
Całą noc przewracał się w łóżku, myśląc o niej. Ponieważ ona przez całą noc robiła to samo, można było prawie uznać, że spędzili ją razem.
— Éric-Emmanuel Schmitt "Trucicielka i inne opowiadania"
Reposted frommalw malw vialekkaprzesada lekkaprzesada
05:51
05:51
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig vianutt nutt
05:51
0521 084e 500
.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl