Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 24 2014

00:10
5966 ff14
00:07
4868 15f9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaitgirl itgirl

December 23 2014

00:08
1514 bb2f
Reposted bywwojtlizab92

December 22 2014

21:52
Źle czy dobrze, okaże się później. Ale trzeba działać, śmiało chwytać życie za grzywę. Wierz mi, Malutka, żałuje się wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.
— A. Sapkowski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna

December 21 2014

11:45
11:35
5722 9e77 500
Reposted fromhormeza hormeza viaarrependimento arrependimento

December 17 2014

19:09
nie kocham Cię wcale
tylko moja dusza jakaś taka smutna
kiedy przechodzisz obok
obojętnie
— K.K.Baczyński
Reposted fromawkwardx awkwardx viaBloodMoon BloodMoon
14:47

December 16 2014

22:33
3232 e7ca
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaitgirl itgirl

December 15 2014

20:47
9992 0559
Reposted fromsaudadeyeh saudadeyeh viadontforgot dontforgot
10:21
7999 c85d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafantazjowa fantazjowa
10:21
2710 4702
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viaitgirl itgirl
00:20
5420 898b
Reposted fromget-fit get-fit viaeredvareth eredvareth
00:20
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viaeredvareth eredvareth
00:20
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielienia swojego życia z kimś
— Augusten Burroughs
Reposted fromflesz flesz viaeredvareth eredvareth
00:19
6280 1469 500
Reposted frombajaderra bajaderra viaeredvareth eredvareth

December 12 2014

16:16
1614 8368 500
Reposted fromarmadillo armadillo viaanastasie anastasie
16:01
1449 60fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaparadoks paradoks
16:01
15:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl